8147 697 - 050
evgeni@buras.co.il

שירותים

        
שירותי הנהלת חשבונות
דוחות שנתיים
דוחות כספיים
ייעוץ ותכנון מס
הצהרות הון
החזרי מס לשכירים
יעוץ בנושא דיני עבודה בישראל

דוחות שנתיים


חלק מהותי מחובות הדיווח של מעסיק הוא שיווח לרשויות המתאימות בנוגע לסך ניכויי המקור אשר נעשו מתשלומי משכורות העובדים, ועבור תשלומים לספקים ונותני שירות נוספים. על הדוחות להיות מוגשים עד המועד הנדרש ועליהם להיות מדויקים ומפורטים ככל הניתן. על הפקת הדו"ח צריך להיות אמון גורם מקצועי ובעל ניסיון.

להלן תקציר של חלק מהדוחות המרכזיים אשר נכללים בתוך הגדת הדו"ח השנתי הכולל:
טופס 126:

דין וחשבון שנתי שמעביר המעביד לרשות המסים, ובו הפרטים המלאים על המשכורת השנתית ששילם לכל עובדיו וניכוי מס הכנסה שבוצע ממשכורות אלו. סך הנתונים מטופס זה אמור להיות זהה לנתונים המקבילים בטופס 102 החודשיים שהוגשו באותה שנת מס, כך שיש לוודא תקינות ההגשות גם לאורך כל השנה וגם בתומה, עם הדיווח השנתי.
טופס 856:

טופס המרכז את סכומי המס שנוכו במקור בשנת המס המדווחת, עבור תשלומים לכל הגרומים הרלוונטיי, כגון ספקים, נותני שירותים וכו'. הטופס אמור לכלול את כל הסכומים ששולמו, פרטי המקבלים והמס שנוכה, ולהתאימם במדויק לרישום המופיע בספרים לפני ההגשה לרשויות המס. טופס זה במיוחד דורש בעל מקצוע מיומן.

לסיכום, הדו"ח השנתי הוא אמצעי מרכזי עבור רשויות המס לעקוב אחרי תקינות תשלומי המס שלכם, ונקודה בה על הדיווח שלכם להיות מדויק ונאמן למקור ככל הניתן. מומלץ להסתמך על בעל מקצוע המכיר את הגשת הדוחו"ת השנתיים מלפנים ומאחור.