8147 697 - 050
evgeni@buras.co.il

שירותים

        
שירותי הנהלת חשבונות
דוחות שנתיים
דוחות כספיים
ייעוץ ותכנון מס
הצהרות הון
החזרי מס לשכירים
יעוץ בנושא דיני עבודה בישראל

הצהרות הון

משרדנו מספק שירותי הכנת הצהרות הון לעצמאיים עבור מס הכנסה, אשר מוגשות על פי דרישת פקיד שומה.

הצהרת הון לעוסק העצמאי היא פרוצדורה הנערכת על ידי רואה חשבון ומויעדת להעביר למס ההכנסה מידע אמין ומדויק על מצב נכסי העצמאי, בניכוי התחייבויותיו. דו"ח זה יכלול את כל נכסי העצמאי ובני משפחתו, בנוסף להון הקשור לעסק.

כהצהרה כוללת של עלות כל נכסיו של העצמאי, היא צריכה לכלול, בין היתר: נכסי נדל"ן, מצב חשבונות בנק, תוכניות חיסכון, הלוואות ועוד. מתוך החישוב הכולל של סך הנכסים מופחתות ההתחייבויות העסקיות והפרטיות עד ליום הקובע של ההצהרה – והיתרה מהווה את סך ההון ליום הצהרת ההון המדובר.
לאחר מכן, מוגשת ההצרה לרשויות המס אשר עורכות השוואה בין הצהרת ההון החדשה לבין קודמתה, אשר פועלות בהתאם למסקנות הנגזרות. לעתים, ישנו פער בין שתי ההצרות אשר רשויות המס יבקשו לקבל הסבק מספק עבורו.

לכן, ומסיבות נוספות, יש ערך גדול לביצוע הצהרת ההון על ידי רואה חשבון בעל נסיון בהגשת הצהרת הון ואיזונה בדרך הנכונה, על מנת להימנע מהתקלויות מיותרת עם רשויות המס בהמשך הדרך. בנוסף, חוסר באסמכתות נכונות וקבלות עשויות לעורר שאלות, ויש להימנע מכך על ידי הכנה קפדנית ומדויקת של ההצהרה, בהתאם לנוסח המבוקש והרצוי על ידי רשויות המס.

משרדנו מכין הצהרות הון באמצעות דוחו"ת מקיפים, יסודיים וקפדניים אשר אליהם מצורפים האסכמתות הנכונות. ניהול תקין של הצהרת ההון הוא אמצעי חשוב לשמירת היחסים בין העסק לבין רשויות המס, והשירות האדיב והמקצועי שלנו יאפשר לכם, במידת הצורך, להתנהל מול רשויות המס באופן המוצלח ביותר.